Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de
aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireyler tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçer.

Zihinsel engelli bireyler, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

Zihinsel Engelli Bireyler; Hafif, Orta ve Ağır olmak üzere üç gruba ayrılır.

Zihinsel yetersizliği olan bireyin, sahip olduğu yetersizliğin derecesi arttıkça yukarıda
belirtilen alanlarda yaşadığı güçlüklerin derecesi de artmaktadır.

Zihinsel Engelli Bireylerin Özellikleri

Dikkat: Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak görülmektedir. Bireylerin öğrenme problemlerinin önemli bir bölümü dikkat problemlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir.

Bellek: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve işitsel algıları zayıftır. Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yaşamalarıdır. Genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler.

Öğrenme: Akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Akranlarından temel farkları öğrenmenin hızındadır, öğrenme hızları daha yavaştır.

İletişime Geç

Dil Gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş hızları daha yavaştır. Dil ve konuşma gelişimindeki sorunlar ile kendini düzenleme (tekrarlama, gruplandırma, ilişkilendirme) problemleri arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü birçok kendini düzenleme stratejisi dile dayalıdır.

Akademik Başarı: Başarısızlıkları daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkmaktadır. Soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler.

Sosyal Gelişim: Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerde çeşitli sosyal problemlere rastlanmaktadır. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Arkadaşlık etmede sıklıkla problem yaşarlar. Benlik kavramları genellikle zayıftır.

Zihinsel yetersizlik, hafif, orta ve ağır olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. Bu kategoriler, bireylerin zihinsel işlevlerindeki farklı düzeylerdeki azalmayı veya gecikmeyi tanımlar.


Hafif Düzey Zihinsel Yetersizlik

Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin IQ seviyeleri 20-34 arasındadır. Bu bireyler, anlamlandırma, bellek, sözel ve işitsel işleme, algılama, dikkat ve benzeri temel zihinsel işlevler konusunda önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Daha Fazla Bilgi

Orta Düzey Zihinsel Yetersizlik

Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin IQ seviyeleri 20-34 arasındadır. Bu bireyler, anlamlandırma, bellek, sözel ve işitsel işleme, algılama, dikkat ve benzeri temel zihinsel işlevler konusunda önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Daha Fazla Bilgi

Ağır Düzey Zihinsel Yetersizlik

Ağır düzey zihinsel yetersizliği olan bireylerin IQ seviyeleri 20-34 arasındadır. Bu bireyler, anlamlandırma, bellek, sözel ve işitsel işleme, algılama, dikkat ve benzeri temel zihinsel işlevler konusunda önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Daha Fazla Bilgi

—–